Miljø og Klima

Vores kerneopgave: Vi løser opgaver der understøtter etablering og udvikling af virksomheder og landbrug. Det sker i samspil og balance med lokalsamfundet, miljø og klima

Det gør vi ved at

  • Arbejde for god dialog med borgere og virksomheder omkring miljøforhold.
  • Sikre dialog baseret miljøtilsyn.
  • Udarbejde miljøtilladelser i samspil med virksomheder og landbrug.
  • Udarbejde og gennemføre planlægning vedr. spildevand og varmeforsyning.
  • Arbejde med bæredygtighed og klima i vores opgaveløsninger.

Opgaver i Miljø og Klima

Virksomhedsteam

  • Vi laver miljøgodkendelser til virksomheder og udfører miljøtilsyn.
  • Vi laver sagsbehandling i forhold til jord og jordforurening.
  • Vi laver klima- og bæredygtighedsarbejde, samt klagesagsbehandling angående støj, røg og møg.

Team Vand og Varme

Vi arbejder med planlægning, administration og tilladelser på spildevandsområdet, vandforsyningsområdet og varmeforsyningsområdet.

Landbrugsteam

I landbrugsteamet laver vi godkendelser og tilladelser til husdyrbrug og udfører miljøtilsyn.

Opgaver i Natur og Grønne Områder

Luk alle
Åben alle

Team Vand og Natur

Vi har en dialog- og løsningsbaseret tilgang til, at naturen, vandløbene, søerne og landskabet både kan sikres og udvikles. Her er formidlingen, af det arbejde vi laver, også en vigtig del, så borgerne er oplyste herom.

Vi arbejder med sagsbehandling, administration og udtalelser efter gældende love vedr. natur, vandløb og det åbne land. Vi arbejder for at realisere vandhandleplanerne og forbedre de fysiske forhold i vandløbene gennem restaurerings- og genopretningsprojekter.

Drift af okkeranlæg, grødeskæring i vandløb og vandløbstilsyn er ligeledes en del af opgaven.

Team Park og Natur

Vi arbejder for at realisere målene i Byrådets naturpolitik, parkpolitik og friluftslivsstrategi. Vi forvalter naturen, kommunens skove- og naturarealer, de fredede naturarealer, stier og friluftsfaciliteter, det bynære grønne og byens parker. Derudover bidrager vi med viden i den kommunale planlægning.

Arbejdet foregår i et samarbejde med mange aktører, herunder Drift og Service, og ofte med inddragelse af borgere. Det kan for eksempel være gennem borgersamarbejdsprojekter.

Formidlingen af de mange muligheder for at opleve og bruge de grønne områder og naturen i Herning Kommune er også en væsentlig opgave, så flest mulige kommer ud og bruger naturen.

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Konstitueret afdelingsleder
Miljø og Klima

Tlf.: 21345587
Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.