Vej, Trafik og Byggemodning

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Vej, Trafik og Byggemodning? Få svar her.

Vejservice og Myndighed

Vejservice og Myndighed

Vi arbejder med:

 • Nye asfaltbelægninger på kørebaner og cykelstier
 • Koordinerede vej- og kloakprojekter
 • Afvandingselementer
 • Vej- og stibelysning
 • P-søgesystem
 • Vejvisning og færdselsafmærkning
 • Stoppesteder og Buslæskærme
 • Vintertjeneste
 • Landsskuepladsen
 • Særtransporter
 • Grave- og rådighedstilladelser
 • Vejlukning/nedklassificering
 • Adgangsforhold
 • Naboretslige forhold (fritrums profil m.v.)
 • P-tilladelser
 • Private byggemodninger
 • Vejgodkendelser (private byggemodninger m.v.)
 • Vejdata

Plan og anlæg

Vi arbejder med

 • Vej- og trafikplanlægning
 • Kampagner og formidling
 • Trafik/hastighedsmålinger
 • Infrastruktur i kommuneplan/lokalplaner
 • Mobilitetsstrategi/handlingsplan
 • Kollektiv trafik
 • Anlægsprojekter
 • Trafiksikkerhed
 • Parkeringsforhold
 • Signalanlæg
 • Bygværker (Broer, tunneller m.v.)
 • Modulvogntog
 • Anlægsinvesteringsoversigt
 • Hjemmesiden for vej- og trafikområdet

Byggemodning

Vi arbejder med

 • Planlægning og anlæg af kommunale udstykningsområder
 • Koordinering med grundkøbere
 • Drift og overdragelse til grundejerforeninger
 • Administration af forpagtningsaftaler