Vej, Trafik og Byggemodning

Hvad er kerneopgaven for afdelingen Vej, Trafik og Byggemodning? Få svar her.

Vejservice og Myndighed

Vejservice og Myndighed

Vi arbejder med:

 • Nye asfaltbelægninger på kørebaner og cykelstier
 • Koordinerede vej- og kloakprojekter
 • Afvandingselementer
 • Vej- og stibelysning
 • P-søgesystem
 • Vejvisning og færdselsafmærkning
 • Stoppesteder og Buslæskærme
 • Vintertjeneste
 • Landsskuepladsen
 • Særtransporter
 • Grave- og rådighedstilladelser
 • Vejlukning/nedklassificering
 • Adgangsforhold
 • Naboretslige forhold (fritrums profil m.v.)
 • P-tilladelser
 • Private byggemodninger
 • Vejgodkendelser (private byggemodninger m.v.)
 • Vejdata